Lär dig mer

Webinars

Vi hör att många vill utveckla sin kompetens i dessa tider och vi har därför bjudit in professionella
aktörer som kan gå djupare inom olika teman så att du kan agera mer hållbart vid evenemang.
Vi kommer att köra 1 webinar per månad med ett speciellt hållbarhetstema. 

14 sept 2021

Webinar: Om certifieringen Hållbart Evenemang

Under detta webinar kommer vi att gå igenom certifieringen Hållbart Evenemang och det finns även möjlighet att ställa frågor. Innehåll:

 • Greentimes planeringsverktyg 
 • Vägen till certifiering 
 • Konkreta tips på hur det går att skapa ett hållbart evenemang
 • Frågestund

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 14 sept kl. 10-10.45
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange ”om certifieringen” och skriv namn, e-post och organisation

Webinarserie: De Globala Målen

19 aug 2021

Mål 1: Ingen fattigdom & Mål 2: Ingen hunger

Vi får finfint besök av erfarna Sabina Grubbeson som berättar om sina egna upplevelser om att arbeta med fattiga och utsatta människor. Sabina är generalsekreterare i Loza Foundation där hon med hjälp av ett insatsteam arbetar för att lyfta barnfamiljer ur extrem fattigdom. På agendan:

• Vad är fattigdom och varför är det så komplext?
• Hur relaterar fattigdom och hunger till de andra globala målen?
• Hur kan man medverka till mål 1 och 2 vid evenemang?

Mål 1
handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. 

Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk är det som mål 2 handlar om. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda. 

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi att reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 19 augusti kl. 13-13.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

16 september 2021

Mål 3 & 5

Vi gästas av Sara Wiggberg med bred erfarenhet och kompetens från jämställdhetsarbete inom bland annat idrottsrörelsen, musikbranschen och evenemang.

Simon Strandvik kommer att fokusera på mål nr 3 och hur det går att applicera målet kring möten och evenemang. Simon kommer även att koppla detta mål till mål 5. 

 • Vad innebär respektive mål för en organisation?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur går det att agera vid evenemang?

Mål nr 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. 

Mål nr 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. 

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 16 september kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

21 okt 2021

Mål 4: God utbildning

Mål nr 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa.  Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar. 

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 21 oktober kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

11 nov 2021

Mål 6 & 7

Mål nr 6 handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.

Mål nr 7 handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. 

Hur är dessa mål relevanta för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 11 november kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

16 dec 2021

Mål 8 & 9

Mål nr 8 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. 

Mål nr 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. 

Hur är dessa mål relevanta för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 16 december kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

20 jan 2022

Mål 10 & 11

Mål nr 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Mål nr 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hur är dessa mål relevanta för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 20 januari kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

17 feb 2022

Mål 12 - Hållbar konsumtion & produktion

Mål nr 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 17 februari kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

17 mars 2022

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Mål nr 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 17 mars kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

14 april 2022

Mål 14 & 15

Mål nr 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. 

Mål nr 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 14 april kl. 10-10.45
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

19 maj 2022

Mål 16 & 17

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. 

Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk är det som mål 2 handlar om. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda. 

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 19 maj kl. 10-10.45 
Anmälan: sker till info@greentime.se
Kostnad: kostnadsfritt för kunder (Hållbarhetsresan)

Genomförda webinars

19 nov 2020

Hållbarhet vid evenemang, Tema Jämställdhet

Vi gästas av Sara Wiggberg med bred erfarenhet och kompetens från jämställdhetsarbete inom bland annat idrottsrörelsen, musikbranschen och evenemang.

 • Vad innebär det egentligen att arbeta med jämställdhet i en organisation?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur går det att agera vid evenemang?

Datum: 19 november
Tid: kl. 9.00-9.45
Plats: Zoom (online)

9 dec 2020

Hållbarhet vid evenemang, Tema Pantinsamling

Vi gästas av Carita Classon, produktchef på Returpack/Pantamera, med bred erfarenhet och kompetens kring evenemangs arbete med pantinsamling.

 • Hållbarhet enligt Returpack
 • Hur Returpack hjälpt arrangörer genom tider
 • Hur fungerar det med pantinsamling vid evenemang?
 • Framtidsspaning

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 9 december kl. 9-9.45
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange namn, epost och organisation

19 jan 2021

Hållbarhet vid evenemang, Tema Säkerhet

Vi gästas av säkerhetssamordnare Jens Nexberg, frilansare med bakgrund som platschef inom evenemangs- och filmproduktion, som delar med sig av sina perspektiv.

 • Vad är säkerhet för dig?
 • Mervärdet av en säkerhetskultur
 • Säkerhet vid evenemang – hårda kontra mjuka värden

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 19 januari kl. 9-9.45
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange namn, epost och organisation

16 feb 2021

Hållbarhet vid evenemang, Tema Mångfald & inkludering

Vi gästas av Marie Fall, expert inom mångfald och inkludering och med mångårig erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt inom området. Marie driver också ”Inkluderingspodden med Marie Fall” som fokuserar på nycklarna bakom jämlika organisationer och ett inkluderande ledarskap. Innehåll i detta webinar:

 • Mångfald, inkludering och affärsnytta, ”what’s in it for me”?
 • Konkreta tips och verktyg för att skapa en inkluderande kultur
 • Framtidsspaning 2021 inom mångfald och inkludering: trender, perspektiv och utmaningar.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 16 februari kl. 9-9.45
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange namn, epost och organisation

25 Mars 2021

Hållbarhet vid evenemang, Tema Klimatredovisning

Vi gästas av Sara Rydenstrand från Tricorona Climate Partner. Sara arbetar som client relations manager och arbetar i huvudsak med kundkontakt, behovsanalys, offert- och avtalsförfarande samt att vägleda och rådge befintliga och potentiella kunder i klimatfrågan. Innehåll i detta webinar:

 • Kom igång med ert klimatarbete – varför ska ni ha ett klimatarbete och vad bör ni tänka på? 
 • Klimatredovisning för evenemang
 • Klimatkompensation
 • Att reducera klimatavtrycket – vad spelar roll?

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 25 mars (datum kommer) kl 9-9.45
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange namn, epost och organisation

15 april 2021

Hållbarhet vid evenemang, Tema Arbetsmiljö- konflikthantering

Här får du konkreta tips för att tag i det som skaver! Vi gästas av Anneli Hammarsten och Anna Eliasson som tillsammans driver Modig Kommunikation. De drivs av att missionera om det modiga ledarskapet på olika sätt. De utbildar och utvecklar medarbetare och ledare individuellt och i grupper. Att hantera konflikter är ofta en viktig del i det modiga ledarskapet. Att skapa en psykologiskt trygghet och tillit i en grupp är grunden till en bra arbetsmiljö. Innehåll i detta webinar:

 • När ska man ta tag i en konflikt?
 • Hur konfliktar vi?
 • Vad gör man när det börjar skava?
Detta webinar pågår längre än de tidigare i webinarserien och innehåller interaktiva inslag.

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 15 april (datum kommer) kl 9-10.15
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange namn, epost och organisation

25 maj 2021

Lansering: Uppdaterat verktyg & nytt koncept

Under detta webinar kommer vi att gå igenom de nyheter som lanseras för Greentimes planeringsverktyg. Vi visar upp den nya designen och de nya funktionerna som finns, t ex en räknesnurra och översättning. Innehåll:

 

 • Greentimes planeringsverktyg 
 • Certifieringen Hållbart Evenemang
 • Nytt koncept – ett paket för dig som verkligen vill ställa om
 • Frågestund

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 25 maj kl. 13-13.40
Anmälan sker på länken här

3 juni 2021

Hållbarhet vid evenemang: Byggstenar för hållbart ledarskap

Vi gästas av Therese Johansson på Nordic Leadership Center. Under detta webinar får du inblick i hur en verksamhet bygger inifrån och ut för att omfamna hållbarhet. Vi lyfter blicken och tittar på ledarskapets betydelse. Innehåll i detta webinar:

 • Förstå verksamheten och kulturen
 • Gå från att prata till att göra!
 • Träna din hjärna

Plats: Zoom (online)
Datum & tid: 3 juni kl. 10-10.45
Anmälan sker till info@greentime.se. Ange ”byggstenar för hållbart ledarskap” och skriv namn, e-post och organisation